experts
in
financiering en overname

Invoering UBO-register moet misbruik financieel stelsel tegengaan

Op 26 juni 2017 wordt het UBO-register ingevoerd. Daarin komen de namen te staan van natuurlijke personen die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit aan de touwtjes trekken. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. UBO staat voor: Ultimate Beneficial Owner

Onduidelijkheid over UBO

Het UBO-register vloeit voort uit Europese regelgeving: in de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is afgesproken dat alle EU-lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register instellen. In Nederland wordt de definitie van UBO in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hiervoor aangescherpt. In de huidige Wwft staat beschreven dat de identiteit van klanten moet worden vastgesteld. Maar soms is niet direct duidelijk wie de ‘echte’ klant is: als er sprake is van een (samenhang van) ondernemingen of trusts kan het onduidelijk zijn wie de uiteindelijk belanghebbende is. Toch is het relevant om te weten wie deze persoon of personen zijn, omdat zij een vennootschap of een andere juridische entiteit kunnen misbruiken voor witwassen of financieren van terrorisme. 

Nieuwe definitie UBO

De UBO volgens de nieuwe definitie in de Wwft is:
‘Elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van, of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een transactie of activiteit wordt verricht.’
 
In de definitie wordt met ‘cliënt’ meestal een rechtspersoon of een trust bedoeld. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld Besloten Vennootschappen, Stichtingen of Open Commanditaire Vennootschappen (Nederland), maar er zijn ook allerlei andere internationale rechtspersonen die onder dit begrip vallen.
Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Iemand is UBO wanneer zijn belang in een onderneming minstens 25% bedraagt. 

Inhoud UBO-register

Als een financiële instelling een zakelijke relatie aangaat met een cliënt, dan moet de instelling nagaan wie de UBO is.
In het UBO-register komen in elk geval de volgende zaken te staan:

 • naam
 • geboortemaand
 • geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang

 
Daarnaast moeten registratieplichtige partijen, zoals banken, de volgende informatie vastleggen:

 • geboortedag, -plaats en -land
 • adres
 • BSN en/of buitenlands fiscaal identificatienummer
 • kopie van het document aan de hand waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd
 • de documentatie op grond waarvan iemand UBO is en de omvang van diens (economische) belang 

Openbaar

Het register wordt ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. Het register is openbaar. De minister kiest ervoor dat iedereen in beginsel informatie kan opvragen over UBO’s. Wel zijn er 4 privacywaarborgen ingebouwd:

 1. Degene die inzage wil, moet hiervoor een vergoeding betalen (dit werpt naar verwachting een drempel op);
 2. Degene die inzage wil, wordt geregistreerd;
 3. De inzage wordt beperkt tot de gegevens onder a) tot en met f) zoals benoemd onder ‘Inhoud UBO-register’. Alleen specifiek aangewezen autoriteiten en FIU-NL (Fiscal Intelligence Unit Nederland) krijgen toegang tot alle gegevens (dus ook toegang tot g tot en met k);
 4. bij een risico op bijvoorbeeld chantage, kidnapping, geweld of intimidatie worden de risico’s per individueel geval beoordeeld en wordt bezien of (bepaalde) UBO-gegevens af te schermen zijn.

 

 

 

Echtscheiding en een onderneming

 

De Situatie:

Een man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Beide hebben inkomen, en de vrouw heeft ook nog een eenmanszaak: een groepsaccommodatie, minicamping en B&B. Dit alles is gevestigd in en rond de echtelijke woning.

De man en de vrouw komen tot de conclusie dat een echtscheiding onvermijdelijk is.

De taak / actie:

De waarde van het onroerend goed kan vrij objectief door een makelaar worden getaxeerd. Maar in deze situatie is het wel complexer omdat er ook nog een eenmanszaak is. Wat is de waarde daarvan?, en zit deze waarde ook verweven in de taxatie van het onroerend goed? Wanneer er overeenstemming over de prijs komt de volgende vraag: wie wil wie uitkopen? of moet het totaal worden verkocht?

Samen met de ondernemers, de accountant en een mediator hebben wij een concept van de verdeling opgesteld. Uiteraard spelen emoties een grote rol, vandaar ook de inschakeling van een onafhankelijke mediator.

Vervolgens moest er gekeken worden naar de financierbaarheid van de beoogde uitkoop dan wel overname.

 

Het resultaat:

De financiering is gelukt. Met veel passen en meten is de financiering uiteindelijk dan toch gewoon via de huisbank gelukt. De aanvraag lag ook al bij Qredits, maar dat bleek toch niet nodig te zijn.

De echtscheiding moet nu officieel via de advocaten worden geregeld, maar in ieder geval is de uitkoop en de financiering ervan nu rond.

 

Het was voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik te maken kreeg met een ondernemer, onderneming en een echtscheiding. Een echtscheiding te ondergaan lijkt mij vreselijk, maar om het als adviseur te begeleiden en tot een voor beide partijen acceptabele en financierbare oplossing te komen is toch wel weer prachtig.

 

 

Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht
Aangesloten bij Overname Experts, samenwerkingsverband Bedrijfsovernamespecialisten
Slomp Bedrijsadviseurs De Beugel 15 7908 NK Hoogeveen T +31(0)528 231799 E roel.slomp@slompbedrijfsadviseurs.nl